PROGRAM

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego
Europy.
2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci.
3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym.
4. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy
wewnątrz i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
dzieci i wsparcia rodziny.
5. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania dzieci do rozwijania ich aktywności fizycznej.
6. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz
krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Koncepcja pracy przedszkola:

 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci
 • Wielokulturowość w naszym przedszkolu. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności regionalnej i narodowej
 • Kształtowanie u dzieci nawyków zdrowego odżywiania się. Promocja zdrowia

Nasze przedszkolaki uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez wychowawców w poszczególnych grupach oraz zajęciach dodatkowych (j.angielski, logorytmika, tańce, gimnastyka korekcyjna, rytmika).

KADRA opiekująca się dziećmi to grono osób otwartych na potrzeby każdego dziecka. Realizuje program adaptacyjny i wychowawczy zgodny z reformą programową wychowania przedszkolnego. Wzbogaca swój warsztat pracy korzystając z różnych form doskonalenia zawodowego.

“Bajkowe Prywatne Przedszkole” realizuje program WIELOKULTUROWOŚCI, przybliżając dzieciom kulturę i zwyczaje innych społeczeństw.

We współczesnym świecie powszechna jest migracja ludności. Jedną z jej przyczyn są stale rozszerzające się granice Unii Europejskiej. Wraz z tym procesem można zauważyć często wrogość i nietolerancję wobec mniejszości etnicznych. Dlatego też tak bardzo ważne jest w dzisiejszych czasach wychowanie wielokulturowe i uczenie dzieci tolerancji wobec innych. Należy rozpocząć je już od najmłodszych lat.

Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo chętnie poznają kulturę i specyfikę innych krajów, a w szczególności tych, które są nam bardzo odległe. Edukacja wielokulturowa ma na celu poznawanie wzajemnych relacji a przede wszystkim likwidowanie barier, stereotypów i uprzedzeń. Dostarczając dzieciom rzetelnej wiedzy i umiejętności likwidujemy u nich te niewłaściwe mechanizmy. Bardzo ważne przy tym jest, by rodzice podzielali nasz punkt widzenia na te sprawy. Dlatego też zadaniem nauczyciela jest nie tylko praca z dziećmi, ale również  z rodzicami.

Głównym zadaniem w wychowaniu wielokulturowym jest więc dostarczenie dzieciom wiedzy dotyczącej wielokulturowości poprzez pokazanie różnic i podobieństw kultury różnych krajów.

Nasze przedszkole propaguje tę ideę, aby wzmocnić nasze działania bierzemy udział w wielokulturowej edukacji. Organizujemy konkursy Wewnątrzprzedszkolne i Międzyprzedszkolne między innymi: „Dzień Europy- Święto języków”, poznajemy kraje Europy, rozpowszechniamy prawa dziecka wśród dzieci i rodziców. Nasi „Mali badacze” uczą się poszukiwać wiedzy z różnych źródeł. Bardzo pomocni i aktywni są przy tym rodzice, którzy chętnie wspomagają nas w tych działaniach. Koncepcja pracy naszego przedszkola jest im dobrze znana i akceptowana przez nich.

Każdego roku planujemy rozszerzać nasze działania edukacyjne w tym kierunku, planując nowe konkursy, zabawy, zajęcia dydaktyczne.

Działamy w myśl zasady: NAUKA PRZEZ ZABAWĘ.

JĘZYK ANGIELSKI
Językiem angielski jesteśmy w stanie porozumieć się na całym świecie, dlatego w naszym przedszkolu w związku z realizacją programu wielokulturowości kładziemy szczególny nacisk na naukę tego właśnie języka od najmłodszych lat.
Zajęcia z języka angielskiego odbywają się co tydzień w każdej grupie wiekowej. Nauczanie języka angielskiego przebiega w oparciu o program przedszkolny i skupia się przede wszystkim na poznaniu słownictwa związanego z otaczającym dziecko światem. Tematyka zajęć z języka angielskiego dostosowana jest do możliwości wiekowych dzieci i związana z aktualnymi zajęciami lub wydarzeniami kalendarzowymi, w których dzieci uczestniczą.

TAŃCE ZINTEGROWANE
Zajęcia taneczne odbywają się we wszystkich grupach .Niebagatelną funkcją tańca jest to, że wzmaga on poczucie tożsamości kulturowej, pozwala poznać motywy taneczne , a także polubić elementy tańców innych narodów. Taniec jest nie tylko uniwersalnym językiem komunikacji między ludźmi, ale także nośnikiem wartości piękna. Jest różnorodną formą rozrywki: ciekawej i rozwijającej. Dzieci uczą się nie tylko tańców narodowych, ale również tańców integracyjnych . Tańce dają dzieciom dużo radości i pomagają tworzyć atmosferę w grupie. Dzięki swej prostocie i powtórzeniom poszczególnych elementów tańca zachęcają do sięgania po to, co wydaje się nieosiągalne. Pozwalają pokonać samego siebie, pozbyć się obaw ( nie umiem, będą się ze mnie śmiać), zapomnieć o animozjach i z życzliwością zwracać się do innych. Dają poczucie bezpieczeństwa, jakie płynie z tego, że jest się akceptowanym w grupie. Wspólnie z dziećmi czerpiemy jak najwięcej ciepła płynącego ze wspólnego tańczenia w grupie.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się raz w tygodniu w poszczególnych grupach. W każdej grupie dziecko dąży do uzyskania prawidłowej postawy ciała oraz korygowania własnej sylwetki w różnych pozycjach. Ze względu na trudność wykonywanych ćwiczeń w gimnastyce korekcyjnej zajęcia są urozmaicone poprzez wprowadzenie dużej ilości zabaw dla dzieci. Podczas zajęć dzieci wyrabiają świadomość potrzeby utrzymania prawidłowej postawy ciała w trakcie ćwiczeń i wszelkich codziennych czynności. Ćwiczenia gimnastyczne kształtujące oraz uzupełniające są dostosowane odpowiednio do rodzaju wady, wieku rozwoju biologicznego uczestnika zajęć. Zajęcia prowadzone są zgodnie z tokiem lekcji gimnastyki korekcyjnej, który określa kolejność ćwiczeń tak, aby ich natężenie wzrastało stopniowo, a następnie opadało. Ćwiczenia prowadzone są różnymi metodami i w różnorodnych formach. Ze względu na wiek przedszkolny dominują jednak te, oparte na naśladowaniu, zabawie, próbach wykonania prostych zabaw ruchowych. Aby zwiększyć ich skuteczność i je uatrakcyjnić stosowane są przybory i przyrządy, np: laski, woreczki, piłeczki, obręcze i szarfy.

RYTMIKA
Zajęcia odbywają się co tydzień w każdej z grup.
Praca z dziećmi w przedszkolu jest ściśle związana z kalendarium wydarzeń, pór roku, świętami i uroczystościami, które to znajdują odzwierciedlenie we wszystkich działaniach edukacyjnych i wychowawczych. Tak więc nauka piosenek, tańców, zabaw inscenizowanych, ruchowych wiąże się ściśle z treściami programowymi na poszczególnych poziomach wiekowych. Zajęcia muzyczno-wokalne to: ćwiczenia ruchowe, słuchowe, śpiew i zabawy przy muzyce. Tańce, zabawy ruchowe, akompaniament na instrumentach perkusyjnych, śpiew na sylabach: la, ma, na…, słuchanie muzyki.
Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem instrumentów muzyczno- perkusyjnych. Są wprowadzane elementy śpiewu , doskonalenie poczucia rytmu, melodii, gry na prostych instrumentach: instrumenty perkusyjne. Itd.)

LOGORYTMIKA
Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiągnięcie sukcesów w szkole. Pod koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje się poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków, swobody posługiwania się mową. Często jednak u dzieci w tym okresie występują zaburzenia mowy, to też powinno się możliwie wcześnie rozpocząć świadome jej usprawnianie oraz korygowanie .Zajęcia logopedyczne odbywają się raz w tygodniu. Prowadzone są ze wszystkimi dziećmi. Ćwiczenia te mają na celu wspomaganie rozwoju mowy, odbywają się w formie zabawowej. Stopień trudności oraz zakres ćwiczeń dostosowany jest do danej grupy wiekowej.


Bajkowe Prywatne Przedszkole bierze udział w realizacji ogólnopolskich programów PROLEX.

Agnieszka Janaszczyk – „Zdrowy początek”. Edycja medyczna dla przedszkolaków. Program ten promuje nawyki prozdrowotne oraz świadomość ekologiczną u dzieci.

Barbara Chojnicka – „Biedronka z muchomorem grają w szachy rano i wieczorem”. Logopedyczne zabawy z głoskami r, l, j. Ciekawa forma programu , metody aktywizujące i ćwiczenia zachęcają do nauki wymowy, rozwijają spostrzegawczość, pobudzają wyobraźnię i poszerzają zasób słownictwa dzieci.

Violetta Biecuszek-Baumann – „Edycja komputerowa dla przedszkolaków”. Zagadnienia związane z komputerem przybliżą dzieciom warsztaty plastyczne, podczas których dzieci zbudują model komputera, zaprojektują pulpit monitora, podkładkę pod mysz, torbę na laptopa, opakowanie na płyty CD. Do publikacji dołączone są certyfikaty potwierdzające udział w ogólnopolskich programach, a także medal dla przedszkola.


Oferta Bajkowego Przedszkola dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

Metody pracy:

 • Terapia Neurosensomotoryczna
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Dotyk i Komunikacja M. Ch. Knillów
 • Integracja Sensoryczna
 • Artterapia
 • Muzykoterapia
 • Rehabilitacja Ruchowa
 • Metoda Dobrego Startu
 • Stymulacja Polisensoryczna
 • Pedagogika Zabawy