REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
Z OKAZJI 86 URODZIN KOZIOŁKA MATOŁKA POD HASŁEM
„BAJKOWE PODRÓŻE KOZIOŁKA MATOŁKA”
W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ
„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

 

 

ORGANIZATOR: Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle

Konkurs został objęty PATRONATEM

FUNDACJI „ABCXXI — CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

PATRONATEM HONOROWYM:

EUROPEJSKIEGO CENTRUM BAJKI IM. KOZIOŁKA MATOŁKA W PACANOWIE
MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE
BURMISTRZA MIASTA JASŁA
PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

PATRONATEM MEDIALNYM:

BLIŻEJ PRZEDZSZKOLA
PRZEDSZKOLNE ABC
JASŁO4U.PL
TV JASŁO
FAKTY JASIELSKIE

ADRESACI KONKURSU:
Dzieci 5-6 letnie z Przedszkoli z całej Polski i poza jej granicami, Oddziałów Przedszkolnych
przy Szkołach Podstawowych.

CELE KONKURSU:
– Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
– Rozwijanie umiejętności przedstawiania w pracy plastycznej utworu literackiego
– Propagowanie twórczości Kornela Makuszyńskiego
– Pobudzanie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji
– Doskonalenie warsztatu plastycznego, poznawanie różnorodnych form i technik
plastycznych

TEMAT PRACY KONKURSOWEJ:
Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne przedstawiające przygody Koziołka Matołka w oparciu o jego bajkowe podróże. Elementem działania w ramach konkursu jest głośne czytanie dzieciom przygód Koziołka Matołka, które będą inspiracją do wykonania przez dzieci konkursowej pracy plastycznej. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem dotyczącym utrwalania subwokalizacji:
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/nieporozumienia-z-czytaniem
TEMAT: „BAJKOWE PODRÓŻE KOZIOŁKA MATOŁKA”

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– Wykonanie pracy plastycznej w nawiązaniu do tematu Konkursu.
– Format pracy: A4
– Technika: dowolna, płaska z wyjątkiem materiałów sypkich i plasteliny
– Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 2 prace
– Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne
– Do każdej pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1 i 3)
– Zgłoszenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i opiekunów, zgodnie z art.6 z dn. 29 sierpnia 1997 roku ustawy o ochronie danych osobowych (DZ.U.Z.2002 roku nr 10, poz.926 z
późniejszymi zmianami), przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji w Internecie i prezentacji prac na stacjonarnej wystawie w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle.
– Każda praca na odwrocie powinna być zaopatrzona w metryczkę z wydrukiem komputerowym (zał.nr 2) i zawierać: imię i nazwisko oraz wiek dziecka, dokładny adres i numer telefonu placówki, imię i nazwisko oraz numer telefonu, adres e-mail nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana.
– Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji Konkursu i Placówki.
– Prace należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do dnia 20.02.2019r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle
ul. Kochanowskiego 6
38-200 Jasło
Z dopiskiem: „BAJKOWE PODRÓŻE KOZIOŁKA MATOŁKA”

– Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 28.02.2019r. podczas uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle przy ul. Kołłątaja 1 o godz. 10.00. Laureaci zdobytych nagród i wyróżnień zostaną wcześniej powiadomieni
telefonicznie.

– Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz profilu społecznościowym Facebook Organizatora.
– Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.

KRYTERIA OCENY PRAC:
– Prace zostaną ocenione przez niezależną Komisję powołaną przez Organizatora.
Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy (prace niesamodzielne nie będą brane pod uwagę), walory artystyczne, estetyka, pomysłowość, zgodność pracy z tematem konkursu.
– Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy dyplomy za udział. Nauczyciele otrzymają Podziękowanie za przygotowanie dziecka do Konkursu. Nagrody, dyplomy oraz Podziękowania zostaną wręczone Laureatom podczas uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu lub przesłane pocztą. Pozostałym uczestnikom Konkursu dyplomy oraz podziękowania prześlemy mailowo do samodzielnego uzupełnienia i wydrukowania.

UWAGI
Koszty przesyłki prac ponoszą ich autorzy. Organizator nie odpowiada za ewentualne uszkodzenie prac wysłanych pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Do pracy konkursowej należy dołączyć zgody stanowiące załączniki nr 1 i 3, będące integralną częścią niniejszego regulaminu.
Wszystkich dodatkowych informacji udzielają Koordynatorzy Konkursu:
Urszula Czernik, Anna Kmiecik tel.504 074 864

Załączniki do druku:

Załącznik 1: Oświadczenie
Załącznik 2: Metryczka
Załącznik 3: Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych
Protokół Międzynarodowy Konkurs Plastyczny-Bajkowe Podróże Koziołka Matołka

Zapraszamy do udziału w Konkursie!